załóż konto
Ilość produktów: 0 szt.
wartość zakupów: 0,00 PLN  

Regulamin

I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa zasady zakupów w aptece internetowej Apteka z Gór dostępnej pod adresem www.aptekazgor.pl, która jest prowadzona przez Aptekę "Słoneczko" przy ul. Papieskiej 39, 33-300 Nowy Sącz (dalej jako Apteka), posiadającą zezwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego na prowadzenie apteki ogólnodostępnej (http://www.aptekazgor.pl/strony/zezwolenie.html), należącą do:
  • Lekcito Sp. z o.o.
  • ul. Papieska 39
  • 33-300 Nowy Sącz
  • NIP: 7361572661
  • REGON: 432505990
  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 344912, kapitał zakładowy w wysokości 66.600,00 zł w całości opłacony. Apteka internetowa www.aptekazgor.pl jest wyłączną własnością Lekcito Sp. z o.o.
 2. Apteka internetowa prowadzi sprzedaż oryginalnych produktów leczniczych i materiałów medycznych, dopuszczonych do sprzedaży na terenie Polski, dostępnych wyłącznie bez recepty (dalej w Regulaminie jako Produkty).
 3. Zamówienie na zakup Produktów w Aptece internetowej może złożyć tylko osoba pełnoletnia. Osoba składająca zamówienie zobowiązana jest do podania prawdziwych danych i informacji.
 4. Złożenie zamówienia w Aptece internetowej oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w Regulaminie.
 5. Apteka internetowa jest uprawniona zmienić Regulamin. Zmiana obowiązuje od dnia wskazanego przez Aptekę, który nie może być wcześniejszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na witrynie www.aptekazgor.pl. Złożenie zamówienia w Aptece po zmianie Regulaminu, oznacza akceptację przez Klienta zmienionych postanowień Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r.; Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. z 2008, Nr 60, poz. 374).
 7. W ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827) w odniesieniu do usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej.
 8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Apteką internetową a Klientem:
  • będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
  • niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu ze względu na siedzibę Apteki internetowej.
 9. Rozliczenia transakcji karta kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.pl.
 10. Warunkiem korzystania z zakupów w Aptece jest dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowana i zainstalowana przeglądarka internetowa umożliwiające wyświetlanie stron WWW.
 11. Apteka internetowa odmawia realizacji zamówień:
  • jeżeli podane dane do faktury dotyczą apteki, hurtowni farmaceutycznej lub innego podmiotu prowadzącego działalność handlową
  • jeżeli przesyłka zaadresowana jest na aptekę bądź hurtownię farmaceutyczną
  • oraz w każdym innym wypadku gdy zachodzi prawdopodobieństwo, że sprzedawane produkty ponownie trafią do obrotu handlowego
 12. Prezentowana oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
II. Składanie zamówień
 1. Wszystkie Produkty oferowane do sprzedaży w Aptece są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronie internetowej Apteki wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna z informacji publikowanych na stronie internetowej Apteki nie stanowi porady o charakterze medycznym.
 3. Opisy Produktów mogą posiadać formę skróconego opisu. Przed użyciem Produktu należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania, a w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
 4. Apteka internetowa nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe z przeznaczeniem użycie zakupionych przez Klientów Produktów, ani za skutki błędnej interpretacji treści ulotek dołączonych do opakowania Produktów.
 5. Produkty prezentowane na zdjęciach na stronie internetowej Apteki mogą różnić się od oferowanych w sprzedaży. Zmiany mogą wynikać z np.: wprowadzenia nowych opakowań, zmian ilościowych zawartości opakowań lub braku produktów promocyjnych.
 6. Podstawowym warunkiem realizacji przez Aptekę internetową zamówienia jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania Produktów online. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia w formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.
 7. Każde zamówienie przesłane do Apteki internetowej jest potwierdzane drogą e-mailową. Po złożeniu Zamówienia Apteka internetowa niezwłocznie wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie złożenia Zamówienia. W owej wiadomości są wskazane wszystkie istotne elementy Zamówienia. Potwierdzenie następuje przez otwarcie strony, do której prowadzi zawarty w wiadomości odsyłacz. W przypadku braku możliwości wysłania na adres e-mail Klienta wyżej opisanej wiadomości, zamówienie może zostać potwierdzone telefonicznie.
 8. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia Zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Apteką internetową.
 9. Umowa Sprzedaży ma charakter terminowy i obowiązuje przez okres realizacji zamówienia.
 10. Zamówienia nieopłacone w ciągu 48 godzin od zawarcia Umowy Sprzedaży będą automatycznie anulowane, a Umowę Sprzedaży będzie się uważać za nieważną. Termin opłacenia zamówień zawierających produkty z krótkimi datami ważności to 24 godziny od złożenia zamówienia.
 11. Ceny wszystkich Produktów prezentowanych w Aptece są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.
 12. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 48 godzin od dnia jej zawarcia.
 13. Ceny nie zawierają kosztu dostawy. Koszt dostawy jest doliczany do wartości zamówienia.
 14. Zamówienia można składać każdego dnia bez względu na porę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, oraz w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w godzinach rannych następnego dnia roboczego.
 15. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia.
 16. Opis procedury zamawiania Produktów w Aptece internetowej znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu - http://www.aptekazgor.pl/strony/jak_zamawiac.html.
III. Realizacja zamówień
 1. Apteka internetowa zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy:
  • dane osoby składającej zamówienie są niepełne;
  • zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe z winy producenta, dystrybutora lub hurtownika;
  • Produkt został wycofany ze sprzedaży na terenie Polski po złożeniu Zamówienia;
  • został naruszony lub nie jest przestrzegany przez Klienta Regulamin;
  • Klient zamówi większą ilość preparatu niż ograniczenia ilościowe zaznaczone w opisie produktu.
 2. W razie zmiany terminu realizacji zamówienia Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 3. Zamówione Produkty są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę Produktów.
 4. Apteka internetowa zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby oferta cenowa prezentowana na stronie internetowej Apteki była aktualna, a oferowane Produkty były dostępne w ciągłej sprzedaży. W przypadku dokonania zmiany ceny Produktu przez jego producenta przed zrealizowaniem złożonego zamówienia lub też czasowej niedostępności zamówionego Produktu, Apteka niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który ma prawo w takiej sytuacji do odstąpienia od zamówienia na zasadach określonych w pkt. V Regulaminu.
 5. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Apteka w ramach realizacji umowy z Klientem jest upoważniona przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 6. Maksymalny czas doręczenia zamówienia wynosi 14 dni od momentu zaksięgowania wpłaty lub potwierdzenia pobrania.
IV. Odbiór produktów
 1. Wszystkie zamówione Produkty dostarczane są na terenie Polski poprzez firmę kurierską GLS, Pocztę Polską lub odbierane osobiście w placówkach. Więcej na temat sposobów odbioru w zakładce http://www.aptekazgor.pl/strony/wysylka.html.
 2. Nabywca Produktów jest obciążany kosztami dostawy zgodnie z cennikiem – patrz zakładka ‘koszty i sposoby dostawy’.
 3. Przed odbiorem przesyłki Nabywca zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan plomb (taśm) naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Apteką w celu wyjaśnienia sprawy.
V. Zwrot Produktów
 1. Zgodnie z ustawą Prawa Farmaceutycznego art. 68 ust. 3l oraz 3m, produkty lecznicze wydawane z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie podlegają zwrotowi. Przepis ten nie dotyczy produktu leczniczego, zwracanego aptece ogólnodostępnej lub punktowi aptecznemu z powodu wady jakościowej, niewłaściwego wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.
 2. W innych przypadkach niż pkt.1, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 tej ustawy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno być przesłane na adres Apteki. W oświadczeniu o odstąpieniu należy podać co najmniej imię i nazwisko, datę złożenia Zamówienia, datę odbioru zakupionego/ych Produktu/ów, nr rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy. Do pisma Klient powinien dołączyć dowód sprzedaży (paragon fiskalny/faktura) oraz kartą gwarancyjną (dla produktów posiadających karty gwarancyjne).
 4. Warunkiem przyjęcia zwrotu zakupionego Produktu po skutecznym odstąpieniu przez Nabywcę będącego Konsumentem od umowy sprzedaży jest odesłanie go na adres Apteki w stanie niezmienionym
 5. Zwrot należności za zwrócone Produkty, nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu na wskazane przez Nabywcę konto bankowe w przypadku przesyłek pobraniowych. W przypadku zamówień opłaconych przez system przelewy24.pl należność zostanie zwrócona do banku, z którego dokonano płatność.
VI. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące zamówień należy składać poprzez formularz kontaktowy. W e-mailu z reklamacją należy podać w szczególności: numer zamówienia oraz czego dotyczy reklamacja. Do realizacji roszczeń reklamacyjnych potrzebne jest udowodnienie zakupu Produktu w Aptece (np. poprzez dołączenie dowodu zakupu tj. faktury lub paragonu).
 2. Pracownicy Apteki skontaktują się z Klientem składającym reklamację w ciągu maksymalnie 7 dni i przekażą informację odnośnie rozpatrzenia reklamacji lub dalszego trybu postępowania.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji, dokonana zostanie powtórna wysyłka Produktu lub inna forma uznania reklamacji stosowna do konkretnej sytuacji. Koszty powtórnej wysyłki Produktu w wypadku uznanej reklamacji pokrywa Apteka.
VII. Dane osobowe i polityka prywatności
 1. Administratorem danych osobowych Klientów, wprowadzonych podczas rejestracji konta, jest:
  • Lekcito Sp. z o.o.
  • ul. Papieska 39
  • 33-300 Nowy Sącz
  • NIP: 7361572661
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów jedynie w celu realizacji zamówień. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) Klient ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania poprzez formularz dostępny po zalogowaniu w opcjach konta Klienta. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne. Administrator jest uprawniony do usunięcia danych Klienta, który podał dane niepełne lub niezgodne z prawdą.
 3. Administrator nie będzie udostępniał, ani sprzedawał danych osobowych Klientów, innym firmom lub osobom. Administrator nie będzie udostępniał również baz danych zawierających adresy e-mail klientów. Klient, który zarejestrował konto w Aptece oraz dokonał subskrypcji newslettera, może być informowany poprzez pocztę e-mail o zmianach w ofercie Apteki internetowej, poprzez SMS o nowościach w ofercie, najnowszych promocjach, itp., jednakże informacje te dotyczyć będą wyłącznie Apteki, oferowanych Produktów oraz usług świadczonych przez Aptekę.
VIII. Uwaga
 1. Informujemy, że materiały dotyczące produktów: opis działania, zalecenia i przeciwwskazania do używania oraz inne treści ich dotyczące są autorstwa producentów i ich przedstawicieli. Do nich należą wszelkie prawa autorskie prezentowanych zdjęć i tekstów. Przedstawiony przez nas zestaw suplementów do żywności oraz innych przedmiotów dla ochrony zdrowia i pomocy w chorobie, jak również publikacja artykułów mają na celu przekazanie informacji i wiedzy o możliwościach stosowania preparatów naturalnych. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie znaki towarowe , opisy i zdjęcia produktów przedstawione na stronie są użyte wyłącznie w celach informacyjnych
 2. Apteka internetowa zastrzega sobie prawo do błędów w opisie, cenach oraz zdjęciach produktów
Wszystkie podane ceny, są cenami brutto w polskiej walucie. Akceptujemy płatności nastepującymi nośnikami.